Αφιερώματα κοριτσιών γυμνασίου 2013- Αγία Γραφή – Ομάδα 3

ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Περί Αποκάλυψης Θεού και της εκτροπής των αρνητών αυτής!
από Themis Papaioannou (Σημειώσεις) την Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012 στις 12:38 μ.μ.

Η άρνηση της συνεχούς αποκάλυψης του Θεού στο λαό Του είναι εκτροπή από τον Χριστιανισμό! Ναι, καλά ακούσατε. Φυσικά καμιά αποκάλυψη δεν θα έρθει σε αντίθεση με ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, δηλ. την Αγία Γραφή αν είναι πράγματι από τον Θεό. Φθάνει ποια με το ψεύτικο ευαγγέλιο, καιρός να ακουστεί η αλήθεια!

Το να πούμε ότι η αποκάλυψη, η προφητεία και η οδηγία του Ιησού Χριστού στην Εκκλησία σταμάτησαν με το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι καθαρή διαστρέβλωση του Χριστιανισμού και εκτροπή από την Αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός δεν είπε ότι θα έφευγε και θα πετούσε ένα βιβλίο από τον ουρανό, αντίθετα είπε ότι θα έστελνε το Πνεύμα το Άγιο να οδηγεί την Εκκλησία [δηλαδή αυτούς που μένουν μέσα στον Χριστό, όχι κάποιο οργανισμό που αυτονομάζεται “εκκλησία”]. Η Αγία Γραφή μιλά για μια προσωπική [σαν άτομα] και συλλογική [σαν Εκκλησία] σχέση με τον Ιησού Χριστό, παντού και πάντα καλεί τον άνθρωπο σε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Πουθενά δεν τον καλεί να αντικαταστήσει αυτήν την σχέση με ένα βιβλίο, ακόμη και με ένα ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟ βιβλίο! Ο Ιησούς Χριστός λέει, “ἐραυνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσίν αἱ ΜΑΡΤΥΡΟΥΣΑΙ περὶ ἐμοῦ· ΚΑΙ ΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΜΕ ἵνα ζωὴν ἔχητε” [Ιω.5:39-40]. Ο Χριστός τόνισε, “Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς ΜΗΔΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ τοῦ Θεοῦ” [Μκ.12:24].

Μερικοί φέρνουν τα λόγια της Αποκάλυψης, “Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπὶ ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ’ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ” [Αποκ.22:18] για να πουν ότι δήθεν η αποκάλυψη σταμάτησε. Ξεχνάνε όμως ότι μιλά για το “βιβλίῳ τούτῳ” και όχι γενικά για την Αγία Γραφή και ξεχνάνε ότι με την λαθεμένη αυτή ερμηνεία τους πράγματι προσθέτουν κάτι δικό τους στα λόγια αυτά. Προσθέτουν ότι ο Θεός δεν αποκαλύπτεται ποια στον λαό Του, προσθέτουν ότι ο Χριστός απέσυρε το Άγιο Πνεύμα και Τον αντικατέστησε με τον Κανόνα της Αγίας Γραφής, και ας μην το καταλαβαίνουν. Όμως τα λόγια αυτά τα έχει ξαναπεί ο Θεός μέσα στην Αγία Γραφή, “μὴ προσθῇς τοῖς λόγοις αὐτοῦ ἵνα μὴ ἐλέγξῃ σε καὶ ψευδὴς γένῃ” [Παρ.30:6], “οὐ προσθήσετε πρὸς τὸ ῥῆμα ὃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν καὶ οὐκ ἀφελεῖτε ἀπ’ αὐτοῦ φυλάσσεσθε τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον” [Δευτ.4:2], κλπ. Είναι φανερό ότι ο Κύριος εννοεί να μην αλλοιώνουμε τις διδαχές και προφητείες Του, δεν εννοεί ότι σταματά να δίνει προφητεία και αποκαλύψεις στην Εκκλησία Του.

Φίλοι μου, διαβάστε και κατανοήστε. Ο Ιωάννης έγραψε, “οὐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ’ ὅτι οἴδατε αὐτήν, καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστι.” [Α’ Ιω.2:21]. Πως ξέρανε την αλήθεια; Από το Άγιο Πνεύμα φυσικά! “καὶ ὑμεῖς, τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβατε ἀπ’ αὐτοῦ, ἐν ὑμῖν μένει, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς, ἀλλ’ ὡς τὸ αὐτὸ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστι καὶ οὐκ ἔστι ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς μενεῖτε ἐν αὐτῷ” [Α’ Ιω.2:27].

Η Αγία Γραφή ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ τον Ιησού Χριστό αντίθετα ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ!

Οι Ευαγγελιστές, Απόστολοι, κλπ. ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ το έργο του Αγίου Πνεύματος αντίθετα εργάζονται για “τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ” [Εφ.4:12-13].

Ο Απόστολος έγραψε ότι “οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν” τις Γραφές [Β’ Πτ.3:16]. Μιλά όχι για αυτούς που γέμισαν με γνώσεις σε “θεολογικά” πανεπιστήμια αλλά για αυτούς που μαθαίνουν κατευθείαν από τον Χριστό, δια Πνεύματος Αγίου. Αν δεν μαθαίνουμε από το Άγιο Πνεύμα, είμαστε αμαθείς, αν δεν στηριζόμαστε στο μοναδικό θεμέλιο, τον Ιησού Χριστό, είμαστε αστήριχτοι.

Αφιερώματα κοριτσιών γυμνασίου 2013- Αγία Γραφή – Ομάδα 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s