Ακολουθίες

AGIAGRAFHKERIA ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

«ρτος ζωῆς αἰωνιζούσης γενέσθω μοι, τό σῶμά σου τό ἅγιον, εὔσπλαγχνε Κύριε, καί τό τίμιον αἷμα καί νόσων πολυτρόπων ἀλεξιτήριον».

(Ας γίνει το άγιο σώμα Σου, και το τίμιο αίμα Σου, ευσπλαγχνικέ Κύριε, τροφή που χαρίζει αιώνια ζωή και διώχνει μακριά κάθε είδους αρρώστεια) 

 

«Βεβηλωθείς ἔργοις ἀτόποις δείλαιος, τοῦ σοῦ ἀχράντου σώματος καί θείου αἵματος, ἀνάξιος ὑπάρχω Χριστέ, τῆς μετουσίας, ἧς με ἀξίωσον»

(Είμαι ανάξιος, Χριστέ μου, να λάβω το σώμα Σου που δεν μπορεί να το αγγίξει κανείς θνητός χωρίς τη χάρη Σου, και το θεϊκό Σου αίμα, επειδή έχω βεβηλώσει το σώμα μου με έργα που δεν ταιριάζουν με τη ζωή Σου, σαν δειλός που είμαι. Αλλά,  αξίωσέ με, παρ΄ όλα αυτά, να Σε δεχτώ μέσα μου). 

Θεοτοκίον

«Γ ἀγαθή, εὐλογημένη Θεόνυμφε, τόν στάχυν ἡ βλαστήσασα τόν ἀγεώργητον και σωτήριον κόσμῳ, ἀξίωσόν με τοῦτον τρώγοντα σώζεσθαι».

 (Εσύ ευλογημένη Θεοτόκε, νύμφη του Θεού, που βλάστησες το στάχυ που κανείς γεωργός δεν το φύτεψε, το Χριστό, που έσωσε τον κόσμο, αξίωσέ με να σωθώ τρώγοντάς Τον ως άρτο και οίνο, δώρα μετουσιωμένα σε Κείνον). 


«Δακρύων μοι παράσχου Χριστέ ρανίδας, τόν ῥύπον τῆς καρδίας μου καθαιρούσας, ὡς ἄν εὐσυνειδότως, κεκαθαρμένος, πίστει προσέρχωμαι και φόβῳ Δέσποτα, ἐν τῆ μεταλήψει τῶν θείων δώρων  σου»

 (Χάρισέ μου Χριστέ, σταγόνες δακρύων για να καθαρίσω τους ρύπους της καρδιάς μου, ώστε να είμαι συνειδητά, ηθικά καθαρός, για να έρχομαι κοντά Σου με πίστη και δέος, σεβασμό μπροστά στη θεότητά Σου, την ώρα που με καλείς να μεταλάβω τα θεϊκά Σου δώρα). 


«Εἰς ἄφεσιν γενέσθω μοι τῶν πταισμάτων, τό ἄχραντόν σου σῶμα καί θεῖον αἷμα, εἰς πνεύματος ἁγίου τε κοινωνίαν, καί εἰς αἰώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, καί παθῶν καί θλίψεων ἀλλοτρίωσιν».aggelos_t

        (Ας γίνει το άσπιλό Σου σώμα και το θεϊκό Σου αίμα αιτία να συγχωρεθούν τα σφάλματά μου τα ηθικά, να μπορώ να επικοινωνώ με το άγιό Σου Πνεύμα και να ζήσω αιώνια κοντά σου, μεταμορφωμένος και αποξενωμένος από κάθε θλίψη και πάθη). 


«Ζωῆς τοῦ ἄρτου τράπεζα, Παναγία, τοῦ ἄνωθεν δι’ ἔλεον καταβάντος και κόσμῳ καινοτέραν ζωήν διδόντος, κἀμέ ἀξίωσον νῦν τόν ἀνάξιον, μετά φόβου γεύσασθαι τούτου καί ζήσεσθαι».

 (Παναγία, εσύ που είσαι η τράπεζα που πάνω της βρίσκεται ο άρτος της ζωής, όπου από εσένα κατεβαίνει το έλεος του Θεού και μας δίνεται στον κόσμο δωρεάν, αξίωσέ με και τώρα εμένα τον ανάξιο, με σεβασμό και δέος να Τον γευθώ και να ζήσω αιώνια)

 

«θέλησας δι’ ἡμᾶς σαρκωθείς, πολυέλεε, τυθῆναι ὡς πρόβατον διά βροτῶν ἁμαρτήματα

ὅθεν ἱκετεύω σε καί τά ἐμά ἐξαλεῖψαι πλημμελήματα».

 (Θέλησες πολυέλεε Θεέ, Χριστέ μου, να σαρκωθείς και να θυσιαστείς σαν πρόβατο για τα αμαρτήματα των θνητών ανθρώπων που Εσύ έπλασες. Γι αυτόν τον λόγο Σε ικετεύω να εξαφανίσεις και τα δικά μου αμαρτήματα).  grafikomposxini

 

«Θεράπευσον τῆς ψυχῆς μου τά τραύματα, Κύριε, και ὅλον με ἁγίασον καί καταξίωσον, Δέσποτα, ὅπως κοινωνήσω σου τοῦ μυστικοῦ θείου δείπνου ὁ ταλαίπωρος».

 (Θεράπευσε της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και αγίασέ με ολόκληρον και αξίωσέ με Δέσποτα, για να κοινωνήσω ο δυστυχής Εσένα που είσαι το Μυστικό Θεϊκό Δείπνο). 

 

 «λέωσαι καί ἐμοί τόν ἐκ σπλάγχνων σου Δέσποινα, καί τήρει με ἄρρυπον, τον σόν ἱκέτην καί ἄμεμπτον, ὅπως εἰσδεχόμενος τόν νοητόν μαργαρίτην ἁγιάζωμαι».

 «Δέσποινα Θεοτόκε ελέησέ με και κάνε τον Υιό Σου να δείξει την ευσπλαγχνία Του σε μένα που σε ικετεύω, και, βοήθησέ με να μην έχω τίποτε που να με μολύνει και να με εμποδίζει να μεταλάβω προσερχόμενος το «μαργαριτάρι» το νοερό και να μένω πάντα αγιασμένος κοντά Του έχοντάς Τον μέσα στην καρδιά μου). 


«Καθώς προέφης Χριστέ, γενέσθω δή ταῶ εὐτελεῖ δούλῳ σου, καί ἐν ἐμοί μεῖνον ὡς ὑπέσχου.

ἰδού γάρ τό σῶμα τρώγω σου τό θεῖον, καί πίνω τό αἷμά σου».

 (Όπως προείπες Χριστέ, ας γίνει πραγματικότητα στον ευάλωτο δούλο σου και ας μείνεις μαζί μου όπως μου το υποσχέθηκες. Γιατί, να, έχοντας εμπιστοσύνη στο λόγο σου τρώγω το σώμα σου και πίνω το θεϊκό σου αίμα). 


«Λόγε Θεοῦ καί Θεέ, ὁ ἄνθραξ γένοιτο τοῦ σοῦ σώματος, εἰς φωτισμόν τῶ ἐσκοτισμένῳ ἐμοί καί καθαρισμόν, τῆς βεβηλωθείσης ψυχῆς μου το αἷμά Σου».

 (Λόγε Θεού και Θεέ, ας γίνει το αναμμένο κάρβουνο, η φωτιά της θεότητος που προσφέρει το σώμα σου, αιτία να φωτιστώ εγώ που ζω στο σκοτάδι της αμαρτίας και ας γίνει αιτία να καθαριστεί η ψυχή μουπου λερώθηκε από τις κακές μου επιλογές).agiaoikogeneia_t

 «Μαρία μήτηρ Θεοῦ, τῆς εὐωδίας τό σεπτόν σκήνωμα, ταῖς σαῖς εὐχαῖς, σκεῦος ἐκλογῆς με ἀπέργασαι, ὅπως τῶν ἁγιασμάτων μετέχω τοῦ τόκου σου».

 (Μαρία μητέρα του Θεού, που είσαι η σεβάσμια σκηνή της ευωδίας, δηλαδή του Χριστού, με τις δικές σου ευχές κάνε με άνθρωπο ευλογημένο από τον Θεό, για να συμμετέχω στην θεϊκή ζωή του Παιδιού Σου, που αγιάζει τους πιστούς).


«Νοῦν ψυχήν καί καρδίαν ἁγίασον, Σῶτερ καί τό σῶμά μου καί καταξίωσον, ἀκατακρίτως Δέσποτα, τοῖς φρικτοῖς μυστηρίοις προσέρχεσθαι».

 (Αγίασε Σωτήρ μου τον νου την ψυχή και την καρδιά μου και αξίωσέ με Δέσποτα να προσέρχωμαι χωρίς να νοιώθω ότι με κατακρίνεις, στα μυστήρια που προξενούν βαθύτατο σεβασμό στον νου μου).

 

«Ξενωθείην παθῶν καί τῆς χάριτος, σχοίην τε προσθήκην ζωῆς τε ἀσφάλειαν, διά τῆς μεταλήψεως, τῶν ἁγίων Χριστέ μυστηρίων Σου».

(Επιθυμώ να αποξενωθώ από τα δίχτυα της αμαρτίας και να αποκτήσω περισσότερη ζωή και ασφάλεια με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, με την θεία μετάληψη των Αγίων Μυστηρίων Σου Χριστέ μου).

« Θεοῦ Θεός Λόγος ὁ ἅγιος, ὅλον με ἁγίασον, νῦν προσερχόμενον τοῖς θείοις μυστηρίοις σου, τῆς ἁγίας μητρός σου δεήσεσι»

 (Αγίασέ με, Θεέ μου Εσύ που είσαι ο άγιος Λόγος του Θεού, τώρα που προσέρχομαι να κοινωνήσω τα θεϊκά σου μυστήρια με τις δεήσεις της αγίας σου Μητέρας).

 

«Τόν ἄρτον Χριστέ, λαβεῖν μή ὑπερίδῃς με, τό σῶμα τό σόν καί τό θεῖον νῦν αἷμά Σου. Τῶν ἀχράντων Δέσποτα, καί φρικτῶν μυστηρίων σου μετασχεῖν τῶ ἀθλίῳ μή εἰς κρίμα μοι γένοιτο, γένοιτο δε μοι εἰς ζωήν αἰώνιον καί ἀθάνατον».

(Μη με περιφρονήσεις να μου επιτρέψεις Χριστέ μου να λάβω τώρα τον άρτο που είναι το σώμα σου και το θείο αίμα σου. Ας μην γίνει αιτία κατάκρισης εναντίον μου το να κοινωνήσω ανάξια τα άχραντα και φρικτά Μυστήριά σου, Δέσποτα, αλλά ας γίνουν αιτία να κερδίσω την αιώνια και αθάνατη ζωή).

 

«Πηγή ἀγαθῶν ἡ μετάληψις Χριστέ τῶν ἀθανάτων σου, νῦν μυστηρίων γεννηθήτω μοι, φῶς καί ζωή καί ἀπάθεια, καί πρός ἀρετῆς θειοτέρας προκοπήν καί ἐπίδοσιν, πρόξενος μόνε ἀγαθέ, ὅπως δοξάζω σε».

(Η θεία κοινωνία Χριστέ των αθάνατων μυστηρίων σου ας γίνει τώρα σε μένα πηγή αγαθών, φως και ζωή χωρίς πάθη και ας γίνει αιτία να επιδοθώ με μεγαλύτερη προκοπή να πετύχω την αρετή  κοντά σου μόνε Αγαθέ, για να σε δοξάζω πάντοτε).


 «υσθείην παθῶν, καί ἐχθρῶν καί ἀναγκῶν καί πάσης θλίψεως, τρόμῳ καί πόθῳ προσιών, τανῦν μετ’ εὐλαβείας φιλάνθρωπε, σοῦ τοῖς ἀθανάτοις καί θείοις, μυστηρίοις καί ψάλλων σοι, Εὐλογητός εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν».

 ( Φιλάνθρωπε Χριστέ ας ἀπαλλαχθώ από τις αμαρτίες, τα πάθη, τους εχθρούς, τις ανάγκες και κάθε θλίψη, τώρα που προσέρχομαι με τρόπο και φλογερή επιθυμία και ευλάβεια στα αθάνατα και θεϊκά μυστήριά Σου για να μπορώ να ψάλλω σε σένα, ευλογητός είσαι, ο Θεός των πατέρων μας). σκέπηαγίας θεοτόκου1

 «Σωτῆρα Χριστόν ἡ τεκοῦσα ὑπέρ νοῦν θεοχαρίτωτε, ἐκδυσωπῶ σε νῦν ὁ δοῦλός σου, τήν καθαράν ὁ ἀκάθαρτος. Μέλλοντά με νῦν τοῖς ἀχράντοις μυστηρίοις προσέρχεσθαι, κάθαρον ὅλον μολυσμοῦ σαρκός καί πνεύματος».

 (Εσύ που γέννησες τον Σωτήρα Χριστό με τρόπο που ξεπερνά κάθε λογική σκέψη, Εσύ που έλαβες την θεϊκή χάρη, σε θερμοπαρακαλώ ο δούλος σου, την καθαρή από αμαρτία εμένα τον ακάθαρτο άνθρωπο, τώρα που πρόκειται να προσέλθω στα μυστήρια του Θεού μου, καθάρισέ με από κάθε μόλυσμα υλικό και πνευματικό).

 

 «Τῶν οὐρανίων καί φρικτῶν, καί ἁγίων σου Χριστέ νῦν μυστηρίων, καί τοῦ θείου σου δείπνου, καί μυστικοῦ κοινωνόν, γενέσθαι κἀμέ καταξίωσον, τόν ἀπεγνωσμένον, ὁ Θεός ὁ σωτήρ μου».

    (Θεέ Σωτήρ μου αξίωσέ με και μένα τον απελπισμένο να δεχθώ τώρα τα ουράνια, φρικτά και άγια μυστήριά σου και στο θεϊκό σου Δείπνο).


 «πό τήν σήν καταφυγών, εὐσπλαγχνίαν ἀγαθέ κράζω σοι φόβῳ. Ἐν ἐμοί μεῖνον, σῶτερ, κἀγώ ὡς ἔφης ἐν σοί. Ἰδού γάρ θαρρῶν τῶ ἐλέει σου, τρώγω σου τό σῶμα καί πίνω σου τό αἷμα».

 (Σε σένα φωνάζω με φόβο λόγω των αμαρτιών μου ο ανάξιος  καταφεύγοντας στην δική σου ευσπλαγχνία Αγαθέ Κύριε. Μείνε μέσα μου και μαζί μου, Σωτήρα μου, και εγώ όπως Εσύ είπες, μαζί σου. Επειδή, έχοντας θάρρος στο έλεός σου, προσέρχομαι τώρα και τρώω το σώμα και πίνω το αίμα σου).


«Φρίττω δεχόμενος τό πῦρ, μή φλεχθῶ ὡσεί κηρός καί ὡσεί χόρτος. Ὤ φρικτοῦ μυστηρίου! ὤ εὐσπλαγχνίας Θεοῦ! Πῶς θείου σώματος καί αἵματος ὁ πηλός μετέχω καί ἀφθαρτοποιοῦμαι;»

(Νοιώθω ἱερό δέος,  όταν δέχομαι μέσα μου την ενέργεια του αγίου Πνεύματος και τρέμω μήπως λιώσω σαν το κερί και σαν χορτάρι. Τι φρικτό μυστήριο, τι ευσπλαγχνία του Θεού! Πῶς είναι δυνατόν να συμμετέχω εγώ ο πήλινος και φθαρτός άνθρωπος στο σώμα και το αίμα Σου και να γίνομαι Θεός κατά χάριν)

 

«Ψυχήν σύν τῶ σώματι, ἁγιασθείην  Δέσποτα, φωτισθείην, σωθείην, γενοίμην οἶκος σου, τῆ τῶν μυστηρίων μεθέξει τῶν ἱερέων, ἔνοικόν σε ἔχων, σύν Πατρί καί Πνεύματι, εὐεργέτα πολυέλεε»

(Μακάρι Δέσποτα Θεέ μου να γίνω ἁγιασμένος άνθρωπος, να φωτισθώ, να σωθώ, να γίνω σπίτι σου και να είμαι συγκάτοικός σου μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, με τη βοήθεια των αγίων σου μυστηρίων, εσύ που είσαι πολυέλεος ευεργέτη μου)


«ς πῦρ γεννηθήτω μοι, καί ὡσεί φῶς τό σῶμά σου, καί τό αἷμα σωτήρ μου τό τιμιώτατον, φλέγον ἁμαρτίας τήν ὕλην, καί  ἐμπιπρῶν παθῶν τάς ἀκάνθας, καί ὅλον φωτίζον με προσκυνεῖν σου τήν θεότητα»

(Ας γίνει σαν φωτιά και σαν φως το σώμα σου και το τιμιώτατο αίμα Σωτήρ μου, επειδή καίει την ύλη της αμαρτίας και κατακαίει τα αγκάθια των παθών και με φωτίζει ολόκληρο για να προσκυνώ τη θεότητά σου)


σκέπηαγίας θεοτόκου1«Θεός σεσωμάτωται, ἐκ τῶν ἁγνῶν αἱμάτων σου, ὅθεν πᾶσα ὑμνεῖ σε γενεά Δέσποινα, νόων τε τά πλήθη δοξάζει, ὡς διά σοῦ σαφῶς κατιδόντα, τόν πάντων δεσπόζοντα, οὐσιωθέντα τό ἀνθρώπινον»

(Ο Θεός έγινε άνθρωπος και έλαβε ανθρώπινο σώμα και ψυχή από τα αγνά σου αίματα. Για τούτο σε υμνεί κάθε ανθρώπινη γενιά, Δέσποινα και σε δοξάζουν τα πλήθη των ασώματων αγγέλων, επειδή  είδαν καθαρά από σένα να προέρχεται Εκείνος που είναι Κύριος των πάντων, και έδωσε αξία στο ανθρώπινο γένος) 

«Μέλλων φαγεῖν, ἄνθρωπε, σῶμα Δεσπότου, φόβῳ πρόσελθε, μή φλεγῆς. πῦρ τυγχάνει. Θεῖον δέ πίνων αἷμα πρός μετουσίαν, πρῶτον καταλλάγηθι τοῖς σε λυποῦσιν, ἔπειτα θαρρῶν μυστικήν βρῶσιν φάγε»

(Όταν πρόκειται να φας, άνθρωπε, το σώμα του Δεσπότου Θεού, ας προσέλθεις με φόβο ιερό, μήπως καείς, γιατί είναι φωτιά. Όταν, επίσης, πίνεις το αίμα του πρώτα συγχώρησε και λάβε συγχώρηση από όσους σε έχουν λυπήσει και έπειτα πάρε θάρρος και φάε τη μυστική τροφή που θεοποιεί). 

 

«Πρό τοῦ μετασχεῖν τῆς φρικώδους θυσίας, τοῦ ζωοποιοῦ σώματος τοῦ Δεσπότου, τῶδε πρόσευξαι τῶ τρόπῳ μετά τρόμου».

(Πριν συμμετάσχεις στην μεγαλειώδη θυσία του ζωοποιού σώματος του Δεσπότου, ας προσευχηθείς με μεγάλο σεβασμό μ΄ αυτόν τον τρόπο). 


«Ἰδού βαδίζω πρός θείαν κοινωνίαν. Πλαστουργέ, μή φλέξῃς με τῆ μετουσίᾳ. Πῦρ γάρ ὑπάρχεις τούς ἀναξίους φλέγον. Ἀλλ’ οὖν κάθαρον ἐκ πάσης με κηλῖδος».

(Δημιουργέ μου  μη με κάψεις τώρα που βαδίζω για να κοινωνήσω με την θεία τροφή σου. Γιατί είσαι φωτιά που κατακαίει τους ανάξιους πιστούς. Αλλά καθάρισέ με από κάθε σημάδι ακάθαρτης σκέψης και πράξης). 


«Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱέ Θεοῦ, κοινωνόν με παράλαβε. Οὐ μή γάρ τοῖς ἐχθροῖς σου τό μυστήριον εἴπω. Οὐ φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ὁ Ἰούδας. Ἀλλ’ ὡς ὁ ληστής ὁμολογῶ σοι. Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῆ βασιλείᾳ σου».

(Σήμερα δέξου με Υιέ του Θεού συμμέτοχο στο μυστικό σου Δείπνο. Επειδή δεν θα προδώσω στους εχθρούς σου τά μυστήριά σου. Ούτε θα σου δώσω προδοτικό φιλί, όπως έκανε ο Ιούδας. Αλλά όπως ο ληστής ομολογώ σε σένα, Θυμήσου με Κύριε, στην Βασιλεία σου).


«Θεουργόν αἷμα φρῖξον, ἄνθρωπε, βλέπων. Ἄνθραξ γάρ ἐστι τούς ἀναξίους φλέγων. Θεοῦ τό σῶμα καί θεοῖ με καί τρέφει. Θεοῖ τό πνεῦμα, τόν δέ  νοῦν τρέφει ξένως».

(Ας αισθανθείς ιερό δέος, άνθρωπε, βλέποντας το αίμα που κάνει Θεάνθρωπο τον άνθρωπο. Γιατί είναι αναμμένο κάρβουνο που κατακαίει τους ανάξιους. Του Θεού το σώμα και με κάνει Θεό κατά χάρι και γίνεται τροφή που γιατρεύει το σώμα μου. Θεοποιεί το πνεύμα μου, και δίνει τροφή με τρόπο που ξεπερνά τη λογική το νου μου). 


panagia_t«Ἔθελξας πόθῳ με, Χριστέ, καί ἠλλοίωσας τῶ θείῳ σου ἔρωτι. Ἀλλά κατάφλεξον πυρί ἀύλῳ τάς ἁμαρτίας μου καί ἐμπλησθῆναι τῆς ἐν σοί τρυφῆς καταξίωσον, ἵνα τάς δύο σκιρτῶν μεγαλύνω, ἀγαθέ, παρουσίας σου»

(Με προσκάλεσες με την αγάπη σου Χριστέ, και με μεταμόρφωσες με τον θεϊκό σου έρωτα. Αλλά κάψε με άυλη φωτιά τις αμαρτίες μου και αξίωσέ με να πλημμυρίσω με τη δική σου θεϊκή σου ευτυχία, ώστε να μπορώ να αντικρύζω και να καταλαβαίνω τη θεϊκή σου και την ανθρώπινη φύση και να σε δοξάζω και να χορεύω από τη χαρά μου για την παρουσία σου στη ζωή μου).


«Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου πῶς εἰσελεύσομαι ὁ ἀνάξιος; Ἐάν γάρ τολμήσω συνεισελθεῖν εἰς τόν νυμφῶνα, ὁ χιτών με ἐλέγχει, ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ γάμου, καί δέσμιος ἐκβαλοῦμαι ὑπό τῶν ἀγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τόν ῥύπον τῆς ψυχῆς μου καί σῶσόν με ὡς φιλάνθρωπος».

(Πώς να τολμήσω να μπω μέσα στους χώρους τους λαμπρούς των αγίων; Γιατί αν τολμήσω να μπω στο νυφικό δείπνο, τα ρούχα μου δείχνουν ότι δεν είναι καθαρά και ευτρεπισμένα για γάμο και θα με βγάλουν δέσμιο οι άγγελοι έξω. Κύριε, καθάρισε την βρώμικη ψυχή μου και σώσε με ως φιλάνθρωπος που είσαι).


«Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός μου, μή εἰς κρίμα μοι γένοιτο τά ἅγια ταῦτα διά τό ἀνάξιον εἶναι με, ἀλλ’ εἰς κάθαρσιν καί ἁγιασμόν ψυχῆς τε καί σώματος καί εἰς ἀρραβῶνα τῆς μελλούσης ζωῆς καί βασιλείας. Ἐμοί δέ τό προσκολλᾶσθαι τῶ Θεῶ ἀγαθόν ἐστι, τίθεσθαι ἐν τῶ Κυρίῳ τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μου».

(Φιλάνθρωπε Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ας μη γίνουν τα άγια αυτά αιτία να κατακριθώ από το Θεό, επειδή είμαι ανάξιος, αλλά ας γίνουν αιτία να καθαριστεί και να αγιαστεί η ψυχή μου και το σώμα μου και να θεωρηθούν ως υπόσχεση ότι θα αποκτήσω την μέλλουσα ζωή και την Βασιλεία σου. Επειδή θεωρώ ότι είναι σωστο να προσκολληθώ στον Θεό, να τοποθετώ στον Κύριο την ελπίδα ότι θα σωθώ)


XOKLISI«Ἐπάν δέ τύχης τῆς καλῆς μετουσίας, τῶν ζωοποιῶν μυστικῶν δωρημάτων, ὕμνησον εὐθύς, εὐχαρίστησον μέγα, καί τάδε θερμῶς ἐκ ψυχῆς Θεῶ λέγε. Δόξα σοι, ὁ Θεός, δόξα σοι, ὁ Θεός, δόξα σοι ὁ Θεός».

(Όταν όμως λάβεις την θεϊκή τροφή, τη μυστική δωρεά που δίνει ζωή, ύμνησε αμέσως, ευχαρίστησε πολύ και αυτά λέγε με θέρμη από την ψυχή του τον Θεό. Δόξα σοι, ο Θεός, Δόξα σοι ο Θεός, Δόξα σοι ο Θεός).

«Το σῶμά σου τό ἅγιον, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, γένοιτό μοι εἰς ζωήν αἰώνιον καί τό αἷμά σου τό τίμιον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Γένοιτο δέ μοι ἡ εὐχαριστία αὕτη εἰς χαράν, ὑγείαν καί εὐφροσύνην. Καί ἐν τῆ φοβερᾶ καί Δευτέρα ἐλεύσει σοι ἀξίωσόν με τόν ἁμαρτωλόν στῆναι ἐκ δεξιῶν τῆς σῆς δόξης. Πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου μητρός καί πάντων σου τῶν ἁγίων. Ἀμήν.

(Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μας, ας γίνει το άγιο σώμα σου αιτία για αιώνια ζωή και το τίμιο αίμα σου αιτία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου. Ας γίνει σε μένα αυτή η ευχαριστία πρόξενος χαράς, υγείας και ευτυχίας. Και όταν έρθει η φοβερή και Δευτέρα παρουσία σου αξίωσέ με τον αμαρτωλό να σταθώ στα δεξιά της δόξας σου με τις πρεσβείες της παναχράντου μητέρας σου και όλων των αγίων σου. Ας γίνουν αλήθεια αυτά).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s