ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ

Μήν Ἰ­ού­λιος, ἔ­χων ἡ­μέ­ρας τρι­ά­κον­τα μί­α (ΛΑ΄­).AGIAGRAFHKERIA

Ἡ ἡ­μέ­ρα ἔ­χει ὥ­ρας δε­κα­τέσ­σα­ρες (ΙΔ΄) καί ἡ νύξ ὥ­ρας δέ­κα(Ι΄­).

1 Ἰ­ου­λί­ου

‡ Τῇ πρώ­τῃ (1) τοῦ αὐ­τοῦ μη­νός, μνή­μη τῶν Ἁ­γί­ων καί θαυ­μα­τουρ­γῶν Ἀ­ναρ­γύ­ρων, Κο­σμᾶ καί Δα­μια­νοῦ, τῶν ἐν Ρώ­μῃ τε­λει­ω­θέν­των.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ μνή­μη τοῦ ὁ­σί­ου πα­τρός ἡ­μῶν Βα­σι­λεί­ου, τοῦ συ­στη­σα­μέ­νου τήν Ἱ­ε­ράν Μο­νήν τοῦ Βα­θέ­ως ρύ­α­κος.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ μνή­μη τοῦ ὁ­σί­ου Πέ­τρου πα­τρι­κί­ου γε­νο­μέ­νου, τοῦ ἐν τοῖς Εὐά­νδρου.

‡ Ὁ ὅ­σιος Λέ­ων ὁ ἐ­ρη­μί­της, γυ­μνός διά­γων, ἐν εἰ­ρή­νῃ τε­λει­οῦ­ται.

‡ Οἱ ἅ­γιοι Δι­σχί­λιοι Μάρ­τυ­ρες, ξί­φει τε­λει­οῦν­ται.

‡ Ὁ ἅ­γιος μάρ­τυς Μαυ­ρί­κιος, μέ­λι­τι χρι­σθείς καί ὑ­πό με­λισ­σῶν δα­κνό­με­νος, τε­λει­οῦ­ται.

‡ Οἱ ἅ­γιοι 25 Μάρ­τυ­ρες, οἱ ἐν Νι­κο­μη­δεί­ᾳ, πυ­ρί τε­λει­οῦν­ται.

‡ Ὁ ἅ­γιος μάρ­τυς Κων­σταν­τῖ­νος καί οἱ σύν αὐ­τῷ ξί­φει τε­λει­οῦν­ται.

Ταῖς αὐ­τῶν ἁ­γί­αις πρε­σβεί­αις ὁ Θε­ός ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς. Ἀ­μήν.

2 Ἰουλίου

‡ Τῇ δευ­τέ­ρᾳ (2) τοῦ αὐ­τοῦ μη­νός μνή­μην ποι­ού­με­θα τῆς ἐν τιῆ

Ἁ­γί­ᾳ σο­ρῷ κα­τα­θέ­σε­ως τῆς τι­μί­ας Ἑ­σθῆ­τος τῆς ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου, ἐν Βλα­χέρ­ναις, ἑ­πί Λέ­ον­τος τοῦ με­γά­λου, καί Βη­ρί­νης τῆς αὐ­τοῦ γυ­ναι­κός.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τῆς ἀ­θλή­σε­ως τοῦ ἁ­γί­ου μάρ­τυ­ρος Κο­ϊν­του καί μνή­μη τοῦ ἐν Ἁ­γί­οις πα­τρός ἡ­μῶν Ἱ­ου­βε­να­λί­ου, ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἱ­ε­ρο­σο­λύ­μων.

Ταῖς αὐ­τῶν ἁ­γί­αις πρε­σβεί­αις ὁ Θε­ός ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς. Ἀ­μήν.

3 Ἰουλίου

‡ Τῇ τρί­τῃ (3) τοῦ αὐ­τοῦ μη­νός μνή­μη τοῦ ἁ­γί­ου μάρ­τυ­ρος Ὑ­α­κίν­θου τοῦ κου­βι­κου­λα­ρί­ου (θα­λα­μη­πό­λου).

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τοῦ ἐν ἁ­γί­οις πα­τρός ἡ­μῶν Ἀ­να­το­λί­ου, ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τῶν ῾ἀ­γί­ων μαρ­τύ­ρων Θε­ο­δό­του, Θε­ο­δό­της, Δι­ο­μή­δους, Εὐ­λαμ­πί­ου, Ἀ­σκλη­πιά­δου καί Γο­λιν­δούχ.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, ἄ­θλη­σις τῶν ἁ­γί­ων μαρ­τύ­ρων Μάρ­κου καί Μω­κια­νοῦ.

‡ Ὁ ἅ­γιος ὁ­σι­ο­μάρ­τυς Γε­ρά­σι­μος ὁ νέ­ος, ὁ ἐκ Με­γά­λου χω­ρί­ου Εὐ­ρυ­τα­νί­ας, ἐν Κων­σταν­τι­νου­πό­λει μαρ­τυ­ρή­σας, ἐν ἔ­τει 1812, ξί­φει τε­λει­οῦ­ται.

Ταῖς αὐ­τῶν ἁ­γί­αις πρε­σβεί­αις ὁ Θε­ός ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς. Ἀ­μήν.

4 Ἰ­ου­λί­ου

‡ Τῇ τε­τάρ­τῃ (4) τοῦ αὐ­τοῦ μη­νός μνή­μη τοῦ ἐν ἁ­γί­οις πα­τρός ἡ­μῶν Ἀν­δρέ­ου Κρή­της, τοῦ ῾ Ι­ε­ρο­σο­λυ­μί­του.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τῆς ἀ­θλή­σε­ως τοῦ ἁ­γί­ου ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Θε­ο­δώ­ρου, ἐ­πι­σκό­που Κυ­ρή­νης.

‡ Μνή­μη τῶν ἁ­γί­ων μαρ­τύ­ρων Κυ­πρίλ­λης, Ἀ­ρό­ας καί Λου­κί­ας.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τοῦ ἁ­γί­ου μάρ­τυ­ρος Θε­ο­δό­του καί τοῦ ἁ­γί­ου Δο­νά­του, ἐ­πι­σκό­που Λι­βύ­ης, καί τῆς ὁ­σί­ας Μάρ­θας, μη­τρός τοῦ ἁ­γί­ου Συ­με­ών τοῦ ἐν τῷ θαυ­μα­στῷ ὄ­ρει.

‡ Ἡ ἁ­γί­α Ἀ­σκλη­πιάς, ἡ θαυ­μα­τουρ­γός, ἐν εἰ­ρή­νῃ τε­λει­οῦ­ται.

‡ Ὁ ὅ­σιος Μέ­νι­γνος ἐν εἰ­ρή­νῃ τε­λει­οῦ­ται.

‡ Ὁ ἅ­γιος ἱ­ε­ρο­μάρ­τυς Θε­ό­φι­λος, ξί­φει τε­λει­οῦ­ται.

Ταῖς αὐ­τῶν ἁ­γί­αις πρε­σβεί­αις ὁ Θε­ός ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς. Ἀ­μήν.

5 Ἰ­ου­λί­ου

‡ Τῇ πέμ­πτῃ (5) τοῦ αὐ­τοῦ μη­νός μνή­μη τοῦ ὁ­σί­ου καί θε­ο­φό­ρου πα­τρός ἡ­μῶν Ἀ­θα­να­σί­ου τοῦ ἐν ἄ­θῳ.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τοῦ ὁ­σί­ου πα­τρός ἡ­μῶν Λαμ­πα­δοῦ.

‡ Ὁ ἅ­γιος ὁ­σι­ο­μάρ­τυς Κυ­πρια­νός ὁ νέ­ος, ὁ ἐκ κώ­μης Κλει­στοῦ τῶν Ἀ­γρά­φων, ἐν Κων­σταν­τι­νου­πό­λει μαρ­τυ­ρή­σας, ἐν ἔ­τει 1679, ξί­φει τε­λει­οῦ­ται.

Ταῖς αὐ­τῶν ἁ­γί­αις πρε­σβεί­αις ὁ Θε­ός ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς. Ἀ­μήν.

6 Ι­ου­λί­ου

‡ Τῇ ἕ­κτῃ (6) τοῦ αὐ­τοῦ μη­νός μνή­μη τοῦ ὁ­σί­ου πα­τρός ἡ­μῶν Σι­σώ­η τοῦ με­γά­λου.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τῆς ἀ­θλή­σε­ως τῆς ἁ­γί­ας μάρ­τυ­ρος Λου­κί­ας τῆς παρ­θέ­νου καί Ρή­ξου Βι­κα­ρί­ου, καί ἄλ­λων πλεί­στων πα­θόν­των ἐν Καμ­πα­νί­ᾳ.

‡ Οἱ ἅ­γιοι 24 μάρ­τυ­ρες, οἱ τῇ Λου­κί­ᾳ καί τῷ Ρή­ξῳ μαρ­τυ­ρή­σαν­τες, ξί­φει τει­λοῦν­ται.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τοῦ ἁ­γί­ου ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Ἀ­στεί­ου, ἐ­πι­σκό­που Δυρ­ρα­χί­ου.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τῶν ἁ­γί­ων μαρ­τύ­ρων Ἀρ­χίπ­που, Φι­λή­μο­νος καί Ὀ­νη­σί­μου.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τῶν ἁ­γί­ων μαρ­τύ­ρων Ἀ­πολ­λω­νί­ου, Ἀ­λε­ξαν­δρί­ω­νος καί Ἐ­πι­μά­χου.

Ταῖς αὐ­τῶν ἁ­γί­αις πρε­σβεί­αις ὁ Θε­ός ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς. Ἀ­μήν.

7 Ι­ου­λί­ου

‡ Τῇ ἑ­βδό­μῃ (7) τοῦ αὐ­τοῦ μη­νός μνή­μη τῆς ἁ­γί­ας μάρ­τυ­ρος Κυ­ρια­κῆς.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τοῦ ὁ­σί­ου πα­τρός ἡ­μῶν Θω­μᾶ, τοῦ ἐν τῷ Μα­λε­ῷ.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τῶν ἁ­γί­ων μαρ­τύ­ρων Πε­ρε­γρί­νου, καί τῶν σύν αὐ­τῷ Λου­κια­νοῦ, Πομ­πη­ί­ου, Ἡ­συ­χί­ου, Παπ­πί­ου, Σα­τορ­νί­νου καί Γερ­μα­νοῦ.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τῶν ἁ­γί­ων μαρ­τύ­ρων Εὐ­στα­θί­ου, Πο­λυ­κάρ­που καί Εὐ­αγ­γέ­λου.

Ταῖς αὐ­τῶν ἁ­γί­αις πρε­σβεί­αις ὁ Θε­ός ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς. Ἀ­μήν.

8 Ἰ­ου­λί­ου

‡ Τῇ ὁ­γδό­ῃ (8) τοῦ αὐ­τοῦ μη­νός μνή­μη τοῦ ἁ­γί­ου με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Προ­κο­πί­ου.

‡ Ἡ ἁ­γί­α Θε­ο­δο­σί­α, ἡ μή­τηρ τοῦ ἁ­γί­ου Προ­κο­πί­ου, ξί­φει τε­λει­οῦ­ται.

‡ Αἱ ἅ­γιαι 12 γυ­ναῖ­κες, αἱ Συγ­κλη­τι­καί, ξί­φει τε­λει­οῦν­ται.

‡ Οἱ ἅ­γιοι μάρ­τυ­ρες Ἀν­τί­ο­χος, Νι­κό­στρα­τος, Ἀ­βδᾶς καί Σάβ­βας, ξί­φει τε­λει­οῦν­ται.

‡ Ὁ ὅ­σιος Θε­ό­φι­λος, ὁ κα­τά τό ἅ­γιος ὄ­ρος τοῦ ἄ­θω ἀ­σκή­σας, ἐν εἰ­ρή­νῃ τε­λει­οῦ­ται.

‡ Ὁ ἅ­γιος νέ­ος ἱ­ε­ρο­μάρ­τυς Ἀ­να­στά­σιος, ὁ ἐξ Ἁ­γί­ου Βλα­σί­ου

Ἡ­γου­με­νί­τσης, ὁ ἐν Κων­σταν­τι­νου­πό­λει μαρ­τυ­ρή­σας ἐν ἔ­τει 1743, ξί­φει τε­λει­οῦ­ται.

Ταῖς αὐ­τῶν ἁ­γί­αις πρε­σβεί­αις ὁ Θε­ός ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς. Ἀ­μήν.

9 Ἰ­ου­λί­ου

‡ Τῇ ἑ­νά­τῃ (9) τοῦ αὐ­τοῦ μη­νός μνή­μη τοῦ ἁ­γί­ου ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Παγ­κρα­τί­ου, ἐ­πι­σκό­που Ταυ­ρο­με­νί­ας.

‡ Οἱ ἅ­γιοι μάρ­τυ­ρες Ἀν­δρέ­ας καί Πρό­βος πυ­ρί τε­λει­οῦν­ται.aggelos_t

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τῶν ἐγ­και­νί­ων τοῦ σε­βα­σμί­ου να­οῦ τῆς πα­να­χράν­του Δε­σποί­νης ἡ­μῶν Θε­ο­τό­κου καί ἀ­ει­παρ­θέ­νου Μα­ρί­ας, τοῦ ὄν­τος ἐν τῇ πηγιῆ.

‡ Μνή­μη τῶν ὁ­σί­ων πα­τέ­ρων ἡ­μῶν Δι­ο­νυ­σί­ου τοῦ ρή­το­ρος καί Μη­τρο­φά­νους, τῶν ἐν τῷ ἁ­γι­ο­νύ­μῳ ὄ­ρει τοῦ ἄ­θῳ ἀ­σκη­τι­κῶς δι­α­λαμ­ψάν­των καί δή ἐν τῇ Μι­κριᾶ Σκή­τῃ τῆς Ἁ­γί­ας ἄν­νης κει­μέ­νων.

Ταῖς αὐ­τῶν ἁ­γί­αις πρε­σβεί­αις ὁ Θε­ός ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς. Ἀ­μήν.

10 Ἰ­ου­λί­ου

‡ Τῇ δε­κά­τῃ (10) τοῦ αὐ­τοῦ μη­νός μνή­μη τῶν ἁ­γί­ων τε­σα­ρά­κον­τα πέν­τε μαρ­τύ­ρων τῶν ἐν Νι­κο­πό­λει τῆ Ἀρ­με­νί­ας μαρ­τυ­ρη­σάν­των.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τῶν ἁ­γί­ων μαρ­τύ­ρων Βι­ά­νο­ρος καί Σι­λουα­νοῦ.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τοῦ ἁ­γί­ου μάρ­τυ­ρος Ἀ­πολ­λω­νί­ου τοῦ ἐκ Σάρ­δε­ων.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τῶν ἁ­γί­ων μυ­ρί­ων Πα­τέ­ρων, οὖς διά πυ­ρός καί θα­νά­τῳ βια­ίῳ πα­ρέ­δω­κε Θε­ό­φι­λος ὁ ἐ­πί­κο­πος Ἀ­λε­ξαν­δρεί­ας διά Ἰ­σί­δω­ρον τόν Πρε­σβύ­τε­ρον.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, ἡ Σύ­να­ξις τοῦ ἁ­γί­ου ᾿ Ι­ω­άν­νου τοῦ Θε­ο­λό­γου, ἐν τοῖς Βε­ά­του.

Ταῖς αὐ­τῶν ἁ­γί­αις πρε­σβεί­αις ὁ Θε­ός ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς. Ἀ­μήν.

11 Ἰ­ου­λί­ουPANAGIAGERONTISSA

‡ Τῇ ἐν­δε­κά­τῃ (11) τοῦ αὐ­τοῦ μη­νός μνή­μη τῆς Ἁ­γί­ας με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Εὐ­φη­μί­ας.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τοῦ ἁ­γί­ου μάρ­τυ­ρος Κιν­δέ­ου τοῦ πρε­σβυ­τέ­ρου.

‡ Ὁ ὅ­σιος Λέ­ων ὁ ἐν τῇ Μάν­δρᾳ, ἐν εἰ­ρή­νῃ τε­λει­οῦ­ται.

‡ Οἱ ἅ­γιοι μάρ­τυ­ρες Μαρ­κια­νός καί Μαρ­τυ­ρο­κλῆς, ὁ μέν μα­χαί­ρᾳ, ὁ δέ το­ξευ­θείς, τει­λει­οῦν­ται.

‡ Ὁ ὅ­σιος Νι­κό­δη­μος, δι­δά­σκα­λος τοῦ θεί­ου Γρη­γο­ρί­ου Πα­λα­μᾶ, ἐν εἰ­ρή­νῃ τε­λει­οῦ­ται.

‡ Ὁ ἅ­γιος νέ­ος ὁ­σι­ο­μάρ­τυς Νι­κό­δη­μος, ὁ ἐν Ἐλ­βα­σα­νί­ῳ τῆς Ἀλ­βα­νί­ας μαρ­τυ­ρή­σας ἐν ἔ­τει 1722, ξί­φει τε­λει­οῦ­ται.

‡ Ὁ ἅ­γιος νέ­ος ὁ­σι­ο­μάρ­τυς Νε­κτά­ριος ὁ ἐκ Βρυ­ούλ­λων, ὁ μαρ­τυ­ρή­σας ἐν ἔ­τει 1820, ξί­φει τε­λει­οῦ­ται.

‡ Μνή­μη τῆς ἁ­γί­ας ἱ­σα­πο­στό­λου Βα­σι­λίσ­σης ὄλ­γας.

Ταῖς αὐ­τῶν ἁ­γί­αις πρε­σβεί­αις ὁ Θε­ός ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς. Ἀ­μήν.

12 Ἰ­ου­λί­ου

‡ Τῇ δω­δε­κά­τῃ (12) τοῦ αὐ­τοῦ μη­νός μνή­μη τῶν ἁ­γί­ων μαρ­τύ­ρων Πρό­κλου καί Ἱ­λα­ρί­ου.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τοῦ ὁ­σί­ου πα­τρός ἡ­μῶν Μι­χα­ήλ τοῦ Μα­λε­ϊ­νου, ὅς ἐ­χρη­μά­τι­σε πα­τήρ πνευ­μα­τι­κός τοῦ ἁ­γί­ου Ἀ­θα­να­σί­ου τοῦ ἐν τῷ ἄ­θῳ.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τῶν ἁ­γί­ων μαρ­τύ­ρων Σε­ρα­πί­ω­νος, Ἀν­δρέ­ου τοῦ στρα­τη­λά­του, Ἡ­ρα­κλεί­ου, Φαύ­στου, Μη­νᾶ, Μά­μαν­τος καί τῆς συ­νο­δεί­ας αὐ­τῶν.

‡ Ἡ ἁ­γί­α Βε­ρο­νί­κη, ἡ αἱ­μορ­ροῦ­σα, ἥν ἰ­ά­σα­το ὁ Χρι­στός, ἐν εἰ­ρή­νῃ τε­λει­οῦ­ται.Petros kai paulos

Ταῖς αὐ­τῶν ἁ­γί­αις πρε­σβεί­αις ὁ Θε­ός ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς. Ἀ­μήν.

13 Ἰ­ου­λί­ου

‡ Τῇ δε­κά­τῃ τρί­τῃ (13) τοῦ αὐ­τοῦ μη­νός ἡ Σύ­να­ξις τε­λεῖ­ται τοῦ ἀρ­χαγ­γέ­λου Γα­βρι­ήλ.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τοῦ ὁ­σί­ου πα­τρός ἡ­μῶν Στε­φά­νου τοῦ Σαβ­βα­ϊ­του.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τῆς ἁ­γί­ας μάρ­τυ­ρος Γο­λιν­δούχ, τῆς με­τω­νο­μα­σθεί­σης Μα­ρί­ας.

Ταῖς αὐ­τῶν ἁ­γί­αις πρε­σβεί­αις ὁ Θε­ός ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς. Ἀ­μήν.

14 Ἰ­ου­λί­ου

‡ Τῇ δε­κά­τῃ τε­τάρ­τῃ (14) τοῦ αὐ­τοῦ μη­νός μνή­μη τοῦ ἁ­γί­ου ἀ­πο­στό­λου Ἀ­κύ­λα.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τοῦ ἀ­γί­ου μάρ­τυ­ρος Ἰ­ού­στου.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τοῦ ὁ­σί­ου πα­τρός ἡ­μῶν καί θαυ­μα­τουρ­γοῦ Ὀ­νη­σί­μου.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τοῦ ἐν ἁ­γί­οις πα­τρός ἡ­μῶν Ἰ­ω­σήφ ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Θεσ­σα­λο­νί­κης.

‡ Οἱ ἅ­γιοι μάρ­τυ­ρες Ἀ­κύ­λας καί Ἰ­λά­ριος, λι­θο­βο­λη­θέν­τες τε­λει­οῦν­ται.

‡ Ὁ ἅ­γιος μάρ­τυς Πέ­τρος ὁ νέ­ος, τούς πό­δας ἐκ­κο­πείς, τε­λει­οῦ­ται.

‡ Ὁ ἅ­γιος μάρ­τυς Ἡ­ρά­κλει­ος, ρο­πά­λοις τυ­πτό­με­νος, τε­λει­οῦ­ται.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τοῦ ὁ­σί­ου πα­τρός ἡ­μῶν Νι­κο­δή­μου τοῦ

Ἁ­γι­ο­ρεί­του.

Ταῖς αὐ­τῶν ἁ­γί­αις πρε­σβεί­αις ὁ Θε­ός ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς. Ἀ­μήν.

15 Ἰ­ου­λί­ου

‡ Τῇ δε­κά­τῃ πέμ­πτῃ (15) τοῦ αὐ­τοῦ μη­νός μνή­μη τῶν ἁ­γί­ων μαρ­τύ­ρων Κη­ρύ­κου καί Ἰ­ου­λίτ­της.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τοῦ ἁ­γί­ου μάρ­τυ­ρος Λολ­λια­νοῦ.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τοῦ ἁ­γί­ου μάρ­τυ­ρος Ἀ­βου­δί­μου.

Ταῖς αὐ­τῶν ἁ­γί­αις πρε­σβεί­αις ὁ Θε­ός ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς. Ἀ­μήν.

16 Ἰ­ου­λί­ου

‡ Τῇ δε­κά­τῃ ἕ­κτῃ (16) τοῦ αὐ­τοῦ μη­νός μνή­μη τοῦ ἁ­γί­ου ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Ἀ­θη­νο­γέ­νους, ἐ­πι­σκό­που Πη­δα­χθεί­σης.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τοῦ ἁ­γί­ου μάρ­τυ­ρος Φαύ­στου.

‡ Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, μνή­μη τοῦ ἁ­γί­ου μάρ­τυ­ρος Ἀν­τι­ό­χου, ἀ­δελ­φοῦ τοῦ ἁ­γί­ου μάρ­τυ­ρος Πλά­τω­νος.

‡ Οἱ ἅ­γιοι δε­κα­πεν­τα­κι­σχί­λιοι μάρ­τυ­ρες οἱ ἐν Πι­σι­δί­ᾳ, ξί­φει τε­λει­οῦν­ται.

Ταῖς αὐ­τῶν ἁ­γί­αις πρε­σβεί­αις ὁ Θε­ός ἐ­λέ­η­σον ἡ­μᾶς. Ἀ­μήν.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s